Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Neurologická JIP – pracoviště Bazální stimulace

Neurologická JIP vznikla v rámci neurologického oddělení v Nemocnici Prostějov již v roce 1995 a zajišťuje péči pro spádovou oblast okresu Prostějov, tj. asi 115 tisíc obyvatel.

Poskytuje intenzivní péči zejména pacientům s akutními cévními mozkovými příhodami, dekompenzovanými záchvatovými onemocněními, stavy po těžkých kraniocerebrálních traumatech, rozsáhlých neurochirurgických výkonech, včetně pacientů v komatu nebo vigilním komatu, které přebíráme z FN Olomouc nebo odd. ARO.

V roce 2008 došlo v rámci stěhování celého oddělení k přemístění do nových prostor společných pro JIP interních oborů, s moderním přístrojovým vybavením. V roce 2012 jsme získali statut Iktového centra a zahájili jsme léčbu iktů intravenosní trombolýzou.

V rámci snahy o poskytování co nejkvalitnější péče jsme se od r. 2005 začali intenzivně zajímat o koncept Bazální stimulace, jehož cílem je právě zkvalitnění a zintenzivnění ošetřovatelské péče o  pacienty s poruchou vnímání a vědomí, snaha o zkrácení procesu uzdravení a jejich návrat do života v co možná nejlepším funkčním stavu. Zavedení konceptu Bazální stimulace pomáhá řešit i problematiku dlouhé  hospitalizace na lůžkách akutní péče a z toho plynoucí větší riziko komplikací, především nozokomiálních nákaz a dekubitů a tím napomáhá i snížení ekonomických nákladů.

Za podpory vedení nemocnice jsme v rámci Projektu Hope v roce 2006 vypracovali „Projekt zavedení konceptu Bazální stimulace do péče o pacienty neurologické JIP Nemocnice Prostějov.“Ve stejné době absolvovaly první sestry základní a posléze nástavbový kurz Bazální stimulace.

Do praxe byl koncept postupně zaváděn od r. 2006 a první výsledky byly prezentovány na celoústavním semináři nemocnice v r. 2007. Postupně došlo ke kompletnímu proškolení veškerého zúčastněného personálu včetně lékařů a sanitářů, aby se každý dle svého zařazení mohl na aplikaci KBS podílet. Primárním předpokladem úspěšně prováděné bazálně stimulující ošetřovatelské péče je totiž právě spolupráce a erudovanost všech členů týmu. Koncept Bazální stimulace se stal běžnou součástí naší péče o pacienty a s přibývajícími zkušenostmi se stále zdokonaloval. Proto naše pracoviště získalo Certifikát pracoviště pracujícího s konceptem Bazální stimulace. Certifikát, zaštítěný Mezinárodní asociací Bazální stimulace, který je důkazem vysoké odbornosti a nejvyšší kvality poskytované péče.

V rámci holdingu Agel bylo tehdy naše pracoviště certifikováno teprve jako druhé zařízení v České republice.

S hrdostí můžeme říci, že během této doby jsme zaznamenali řadu úspěchů od zkrácení ošetřovací doby až po kvalitní uzdravení i prognosticky velmi nepříznivých pacientů. S potěšením sledujeme, že povědomí o bazální stimulaci stále více proniká na veřejnost a rodiny pacientů obvykle velmi dobře spolupracují a kladně reagují.

O své práci s konceptem a jeho pozitivním vlivu na život pacientů i jejich rodin pravidelně informujeme na seminářích a k  osvětě a šíření poznatků dochází rovněž v tisku.

V roce 2012 byl vedením nemocnice vytvořen mezioborový tým pro koordinaci práce s konceptem Bazální stimulace, jehož vedoucí je staniční sestra Jana Obručníková. Můžeme říci, že z neurologické JIP se v průběhu let bazální stimulace rozšířila i na jiná oddělení nemocnice, na což jsme právem hrdi.

Od získání Certifikátu pracoviště pracujícího s konceptem Bazální stimulace uplynuly již 3 roky a během této doby došlo i u nás k řadě změn. Předně v roce 2012 jsme získali status Iktového centra, takže došlo k částečné změně skladby pacientů s větším důrazem na akutní péči především o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Od ledna 2015 jsme také rozšířili lůžkový fond na 6 lůžek a spolu s tím došlo k navýšení personálu o 4 sestry, které ještě neabsolvovaly certifikovaný kurs basální stimulace, ale do práce se aktivně zapojují pod vedením svých zkušených kolegyň. Neznamená to tedy, že by se s konceptem pracovala méně, právě naopak, jeho principy se mohou uplatnit u více pacientů. 

PhDr. Friedlová naši neurologickou JIP navštívila několikrát a tak mohla aplikaci prvků konceptu Bazální stimulace vidět přímo v praxi.

zpět na úvodní stránku oddělení