Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

O nemocnici

Souhlas se zpracováním osobních údajů při výběrovém řízení na volnou pracovní pozici

Uchazeč o zaměstnání (dále „Subjekt údajů“) tímto uděluje Správci, jak je vymezen v Zásadách zpracování osobních údajů při výběrovém řízení na volnou pracovní pozici (dále „Správce“), jakožto správci ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním svých osobních údajů za podmínek blíže specifikovaných v tomto souhlasu. Pokud Subjekt údajů Správci předal k níže uvedeným účelům osobní údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje), uděluje tímto výslovný souhlas i se zpracováním těchto osobních údajů.

Subjekt údajů současně potvrzuje, že tento souhlas uděluje při plném vědomí, na základě své pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku či tísně či vázanosti souhlasu na jakékoli služby poskytované Správcem.

Podmínky souhlasu

Správce je oprávněn na základě tohoto souhlasu (jenž mimo jiné splňuje požadavky čl. 6 odst. 1 písm. a/, příp. čl. 9 odst. 2 písm. a/ obecného nařízení o ochraně osobních údajů) v průběhu i po ukončení výběrového řízení, a to i v případě, že takové výběrové řízení bylo vypsáno na jinou pracovní pozici, zpracovávat veškeré osobní údaje obsažené v podkladových materiálech (zejm. v profesním životopisu, motivačním dopisu apod.), a to i sdělené během následného osobního pohovoru, které Subjekt údajů poskytl nebo poskytne Správci v rámci ucházení se o zaměstnání u Správce (dále též „Osobní údaje“).

Správce je tak zejména oprávněn zařadit Osobní údaje Subjektu údajů do personální databáze uchazečů o zaměstnání za účelem konání budoucích výběrových řízení a zprostředkování zaměstnání Subjektu údajů, tedy aby je Správce využil při budoucím hledání zaměstnanců pro obsazení dalších volných pracovních míst u Správce a osob tvořících koncern ve smyslu ustanovení § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, v němž má řídící postavení společnost AGEL a.s., se sídlem Vrchlického 1350/102, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO: 00534111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20225 (dále „Skupina AGEL“ – viz také www.agel.cz). Správce je za tímto účelem oprávněn Osobní údaje Subjektu údajů dále sdílet a předávat v rámci Skupiny AGEL. Správce je oprávněn zpracovávat Osobní údaje Subjektu údajů po dobu nezbytnou k dosažení shora vymezených účelů, nejdéle však po dobu 2 let od získání tohoto souhlasu nebo do odvolání tohoto souhlasu Subjektem údajů.

Příjemci Osobních údajů mohou být pouze osoby v rámci Skupiny AGEL.

Správce je na základě tohoto souhlasu oprávněn provádět manuální i automatizované zpracování Osobních údajů. Během zpracování Osobních údajů nebude Subjekt údajů předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něho mělo právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


Informování o právech Subjektu údajů

Poskytnutí Osobních údajů na základě tohoto souhlasu je ze strany Subjektu údajů zcela dobrovolné a není vázáno ani na výsledek výběrového řízení na obsazení volné pracovní pozice, ani na jakékoli služby poskytované Správcem nebo Skupinou AGEL.

Subjekt údajů je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům týkajícím se Subjektu údajů, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování.

Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat od Správce Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil.

Subjekt údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů a výkonem jeho práv podle příslušných právních předpisů.


Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce:

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv podle příslušných právních předpisů se můžete obrátit na odpovědnou osobu, a to prostřednictvím e-mailu: dpo@agel.cz, nebo poštovní adrese: AGEL a.s., Data protection officer, Vrchlického 1350/102, Košíře, 150 00 Praha 5. .

Nevyhoví-li Správce žádosti Subjektu údajů o vysvětlení či odstranění závadného stavu, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce k zajištění nápravy nebo podat stížnost proti postupu Správce na příslušný dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www.uoou.cz).